top of page

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Alma Catering Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61538566 . Bekend bij de Belastingdienst onder BTW nummer NL002487979B33

 

1. Diensten
1.1 Alma Catering Amsterdam stelt zich ten doel maaltijden te bereiden die op bestelling op hun adres bij klanten worden bezorgd.
1.2 U kunt uw maaltijd tot twee werkdagen van tevoren bestellen per e-mail: info@almacateringamsterdam.com. U kunt uw bestelling tot 2 werkdagen vóór de bezorgdatum verhogen.
1.3 Een bestelling is definitief als Alma Catering Amsterdam deze per e-mail aan u heeft bevestigd. Het staat Alma Catering Amsterdam te allen tijde vrij een bestelling te weigeren.
1.4 U kunt uw bestelling tot 2 werkdagen vóór de bezorgdatum kosteloos annuleren op per
e-mail: info@almacateringamsterdam.com. Daarna is het wettelijke "herroepingsrecht voor op afstand gesloten overeenkomsten" niet van toepassing, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden geretourneerd. Als de bestelling voor meer dan 40 personen is, kan de annuleringstermijn variëren. Houd rekening met de annuleringsvoorwaarden in onze offerte.

 

2. Account
2.1 Voordat u een bestelling kunt plaatsen, dient u zich te registreren met de volgende gegevens: uw naam, adres (een alternatief afleveradres), e-mailadres, telefoonnummer. U stemt ermee in dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van uw account en in het kader van de levering en afwikkeling van uw bestellingen.
2.2 U garandeert aan Alma Catering Amsterdam dat de door u verstrekte informatie juist en volledig is. Eventuele wijzigingen in de gegevens dienen tijdig aan Alma Catering Amsterdam te worden doorgegeven om fouten in het leveringsproces te voorkomen.

 

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Alma Catering Amsterdam en / of onze partners en verkopers.
3.2 Het gebruik dat u eventueel maakt van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen op de website en in deze algemene voorwaarden is bepaald.
3.3 Alma Catering Amsterdam heeft het recht om uw ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draagt u deze onvoorwaardelijk en kosteloos over aan Alma Catering Amsterdam. Ook neem je zoveel mogelijk afstand van eventuele persoonlijke rechten. U garandeert aan Alma Catering Amsterdam dat u het recht heeft de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten over te dragen zoals hierboven beschreven.
3.4 Alma Catering Amsterdam heeft het recht om naar persoonlijke voorkeur uw bijdrage op de website te plaatsen en / of te verwijderen, al dan niet met vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers) naam.

 

4. Aansprakelijkheid
4.1 Aan de dienstverlening van Alma Catering Amsterdam wordt de grootst mogelijke zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de redelijke kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.
4.2 Alma Catering Amsterdam staat er echter niet voor in dat de dienstverlening foutloos zal zijn, volledig beantwoordt aan de verstrekte omschrijving en / of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Alma Catering Amsterdam geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en / of gebreken zijn ontstaan door externe factoren of onjuist of ondeskundig gebruik.
4.3 Alma Catering Amsterdam behoudt zich het recht voor om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen in de te bezorgen maaltijd. Belangrijke wijzigingen worden minimaal 1 dag voor de afgesproken leverdatum gemeld, waarna je uiteraard de mogelijkheid hebt om de bestelling kosteloos te annuleren.
4.4 Klachten dient u binnen een redelijke termijn na levering direct te melden met een duidelijke en volledige omschrijving van de klachten.
4.5 Alma Catering Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die ontstaat als gevolg van het gebruik van onze diensten of het niet kunnen gebruiken van onze diensten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Alma Catering Amsterdam en / of onze directeuren.
4.6 Alma Catering Amsterdam is niet aansprakelijk in geval van een situatie die het gevolg is van overmacht.
4.7 Alma Catering Amsterdam heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen leverdatum door middel van een e-mailbericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor jegens u aansprakelijk te zijn.
4.8 U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van onze diensten (inclusief het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie u de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen en allergieën zijn voor rekening van de gebruiker, ook als u Alma Catering Amsterdam vooraf op de hoogte heeft gesteld, en Alma Catering Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of gezondheidsproblemen die hierdoor ontstaan. Alma Catering Amsterdam kan de 14 vermelde EU-allergenen* dekken, plus vegetarisch en veganistisch.
*EU-allergenenlijst: gluten (tarwe, rogge, gerst, haver), schaaldieren (bijv. krabben, garnalen, kreeften), ei, vis, pinda's, soja, melk, noten, selderij, mosterd, sesam, zwaveldioxide en sulfieten (bij concentraties van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l in termen van totaal zwaveldioxide – gebruikt als conserveermiddel), lupine en weekdieren (bijv. mosselen, oesters, inktvis, slakken)
4.9 U vrijwaart Alma Catering Amsterdam voor iedere aanspraak van uzelf of derden op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van onze diensten.

 

5. Prijs en betaling
5.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden via de website bekend gemaakt.
5.2 De verschuldigde betalingen voor uw bestellingen worden geïnd volgens hetgeen is overeengekomen en vermeld op de orderfactuur
5.3 Betalingen worden niet gerestitueerd, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals bepaald op de website en / of in deze Algemene Voorwaarden.

 

6. Privacy
6.1 Alma Catering Amsterdam verwerkt en bewaart de door jou verstrekte gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich aan de wettelijke regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens.
6.2 Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of een bevel van een bevoegde autoriteit. we gebruiken cookies, waardoor we uw computer kunnen herkennen. Op deze manier wordt het gebruiksgemak vergroot doordat u niet iedere keer uw gegevens hoeft in te voeren.
6.3 Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.
6.4 U heeft te allen tijde het recht om uw door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@almacateringamsterdam.com

 

7. Algemeen
7.1 Deze algemene voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. We hebben ook het recht om onze diensten op elk moment stop te zetten.
7.2 Op deze voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
7.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn en / of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt dan automatisch vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
7.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van het bedrijf van Alma Catering Amsterdam worden overgedragen, heeft Alma Catering Amsterdam het recht alle onderdelen van de website, inclusief eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts over te dragen.

 

 

Amsterdam, 17 januari 2024

bottom of page